beni pass

Regulamin usługi

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Platformy BeniPass, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia przez innovAgile sp. z o. o. usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiającej tworzenie i zarządzanie programami lojalnościowymi oraz umożliwiającej tworzenie i wysyłanie informacji ogólnych, marketingowych lub handlowych na urządzenia mobilne, oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych programów oraz komunikacji marketingowej i handlowej, a także na przesyłaniu Klientowi materiałów informacyjnych poświęconych możliwościom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta.

2. BeniPass jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), a niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy.

§2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:

 • Operator – innovAgile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Rubież 46, 61-612 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000602359, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 9721261304, numer REGON: 363730310; adres poczty elektronicznej: info@benipass.com;
 • Klient, Partner – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub charytatywną. Zawierana z Operatorem Umowa jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub statutową Klienta;
 • Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zainstalowała Kartę BeniPass na swoim urządzeniu mobilnym;
 • Rejestracja – jednorazowy proces polegający na podaniu przez Klienta swoich danych identyfikacyjnych w tym adresu email (Loginu) i hasła służących do logowania się do Platformy; Rejestracja jest możliwa jedynie po akceptacji Regulaminu przez Klienta i jest równoważna z przyjęciem przez Klienta złożonej przez Operatora oferty zawarcia Umowy między Klientem a Operatorem;
 • Weryfikacja Klienta – proces przeprowadzany przez Operatora lub na jego zlecenie polegający na zweryfikowaniu prawidłowości danych podanych przez Klienta podczas Rejestracji. Weryfikacji mogą podlegać: nazwa lub firma klienta, adres, dane podatkowe, brak istnienia wcześniej utworzonego Konta w BeniPass, reputacja Klienta;
 • Aktywacja – aktywacja Konta dokonana przez Operatora po pozytywnej Weryfikacji Klienta, umożliwiająca logowanie się przedstawiciela Użytkownika do Platformy i korzystanie z jej usług;
 • BeniPass, Platforma, Platforma BeniPass – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwisu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej służących do tworzenia i zarządzania Programami oraz do tworzenia, zarządzania i wysyłania informacji marketingowych i handlowych do Użytkowników. Dostęp do Platformy uzależniony jest od Aktywacji;
 • Konto – konto Klienta udostępniane mu na Platformie w celu dostępu do Panelu Klienta; Klient może mieć wyłącznie jedno Konto, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;
 • Login – ciąg co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, wskazany podczas Rejestracji przez Klienta jako jego adres email, stanowiący identyfikator Klienta w BeniPass;
 • Hasło – ciąg co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, zawierający co najmniej jedną wielką i małą literę, oraz cyfrę, umożliwiający w połączeniu z adresem email autoryzację Klienta w BeniPass i dostęp do Konta;
 • Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.benipass.com;
 • Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na smartfony (Android, iOS) udostępnione przez Operatora Klientowi, służące do zarządzania Programami;
 • Panel Klienta – udostępnione Klientowi w ramach Konta, poprzez sieć Internet, po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, oprogramowanie umożliwiające Klientowi obsługę i zarządzanie usługą BeniPass, w tym analizę i podgląd statystyk programów lojalnościowych i kart informacyjnych;
 • Program – utworzony w ramach Konta Klienta zestaw opisów, plików graficznych, regulaminów i zasad, służący do generowania Kart Użytkowników i umieszczania ich na urządzeniach mobilnych Użytkowników po ich pobraniu. Różne typy Programów umożliwiają dostosowanie funkcjonalności do potrzeb marketingowych lub handlowych Klienta. Podstawowe typy Programów:
  • Program informacyjny – usługa BeniPass umożliwiająca przekazywanie informacji marketingowych i handlowych Użytkownikom przez Klienta. Program informacyjny pozwala na skierowanie tego samego komunikatu do wszystkich Użytkowników, którzy pobrali i zainstalowali Kartę informacyjną danego Programu informacyjnego;
  • Program lojalnościowy – usługa BeniPass umożliwiająca przekazywanie informacji marketingowych i handlowych Użytkownikom przez Klienta oraz gromadzenie i zamianę punktów lojalnościowych na nagrody sponsorowane przez Klienta. Program lojalnościowy pozwala na skierowanie tego samego komunikatu do wszystkich Użytkowników, którzy pobrali i zainstalowali Kartę informacyjną danego Programu lojalnościowego oraz na skierowanie komunikatów do wybranych Użytkowników na podstawie dostępnych kryteriów;
  • Kupon, Bon – zapis w systemie BeniPass, umożliwiający danemu Użytkownikowi lub danej grupie Użytkowników skorzystanie z określonej przez Klienta oferty specjalnej lub promocyjnej, opisanej w regulaminie Kuponu.;
  • Bilet, Wejściówka – zapis w systemie BeniPass, umożliwiający danemu Użytkownikowi lub danej grupie Użytkowników uczestnictwo w wydarzeniu określonym przez Klienta;
 • Karta BeniPass – plik zawierający informacje marketingowe lub handlowe Klienta, dane o Kuponie lub Bilecie , który jest pobierany i przechowywany w aplikacji mobilnej Użytkownika. Podstawowe typy Kart:
  • Karta informacyjna – Karta BeniPass, która umożliwia wyświetlanie powiadomień na urządzeniu mobilnym Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wyłączył takich powiadomień w ustawieniach swojej aplikacji; Karta informacyjna powiązana jest z Programem informacyjnym.
  • Karta lojalnościowa – Karta informacyjna umożliwiająca gromadzenie, sprawdzanie salda oraz zamianę punktów lojalnościowych;
  • Karta zniżkowa – Karta informacyjna umożliwiająca skorzystanie ze zniżek lub usług promocyjnych Klienta przez Użytkownika;
 • Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych Operatorowi z tytułu świadczenia Klientowi usług w ramach Platformy oraz zasad ich naliczania, w szczególności cen jednostkowych za tworzenie oraz utrzymanie Kart. Cennik dostępny jest na stronie BeniPass;
 • Pakiet – zestaw usług w ramach Platformy, za który Operator może pobierać zryczałtowaną opłatę według Cennika. Operator może udostępnić Klientowi wybór Pakietu w trakcie trwania Umowy. Nowy Pakiet zaczyna obowiązywać w kolejnym Okresie Rozliczeniowym. Na wniosek Klienta Operator może udostępnić Pakiet wyższy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. W takim wypadku obowiązuje opłata proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w danym okresie rozliczeniowym, zaczynając od dnia, w którym nastąpiła zmiana Pakietu na wyższy. Operator może udostępnić Klientowi Pakiet bezpłatny o określonej funkcjonalności;
 • Faktura – dokument księgowy wystawiany Klientowi przez Operatora, na podstawie którego Klient uiszcza opłatę za Platformę; termin płatności Faktury ustala się na 14 dni od dnia jej wystawienia;
 • Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec Operatora z tytułu świadczenia BeniPass, rozpoczynający się 1. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończący się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;
 • Strona – w liczbie pojedynczej „Strona” oznacza Operatora albo Klienta, a w liczbie mnogiej „Strony” oznaczają Operatora oraz Klienta łącznie;
 • Umowa – zawarta pisemnie albo drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi BeniPass pomiędzy Operatorem a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin oraz Cennik;
 • Rozporządzenie RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
§3. Zawarcie Umowy

1. Umowa może zostać zawarta:

 • na piśmie, z chwilą złożenia przez przedstawicieli Stron swoich podpisów pod Umową,
 • drogą elektroniczną, z chwilą potwierdzenia przez Klienta Rejestracji.

2. Rejestracja odbywa się w Serwisie Internetowym poprzez:
a) podanie przez Klienta następujących danych:

 • bieżącego i aktywnego adresu e-mail przedstawiciela Klienta. Adres ten będzie identyfikatorem Konta Klienta. Na adres ten będzie wysyłana korespondencja od Operatora,
 • hasła do Konta, które w połączeniu z adresem email będzie umożliwiało zalogowanie się do Platformy,
 • imienia i nazwiska przedstawiciela Klienta oraz nazwy Klienta,
 • danych adresowych i rozliczeniowych Klienta,
b) zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie przez Klienta.

3. Po wysłaniu formularza oraz wyświetleniu przez Serwis Internetowy komunikatu o przyjęciu zgłoszenia, Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość elektroniczną zawierającą link, którego kliknięcie będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji przez Klienta.

4. Potwierdzenie Rejestracji stanowi przyjęcie przez Klienta oferty Operatora zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo, w terminie 7 dni roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych kontaktowych lub rozliczeniowych pod rygorem uznania wiadomości skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

6. Klient może zarejestrować i używać tylko jedno Konto w ramach Platformy.

7. Stroną umowy o korzystanie z Platformy BeniPass jest wyłącznie Klient, który zawarł w tym zakresie Umowę z Operatorem.

§4. Rozpoczęcie świadczenia usługi BeniPass

1. Rozpoczęcie świadczenia BeniPass następuje niezwłocznie po Aktywacji Konta Klienta przez Operatora.

2. Wraz z rozpoczęciem świadczenia BeniPass przez Operatora, Klient uzyskuje możliwość logowania i dostępu do Panelu Klienta, tworzenia programów lojalnościowych, informacyjnych lub innych dostępnych w ramach Platformy, a także otrzymywania materiałów informacyjnych dotyczących możliwości zastosowania BeniPass w działalności Klienta.

3. Klient może rozpocząć korzystanie z BeniPass niezwłocznie po Aktywacji Konta przez Operatora, o czym zostanie powiadomiony pocztą email.

4. Jeśli Operator stwierdzi podejrzenie podania niezgodnych z prawdą danych przez Klienta, może odmówić Aktywacji Konta Klienta i żądać sprostowania danych pod rygorem odmówienia Aktywacji. Jeśli podane przez Klienta sprostowania zostaną uznane przez Operatora za niewystarczające lub nieprawdziwe, Operator może, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Operatora.

§5. Zakres usługi BeniPass

1. BeniPass umożliwia Klientowi tworzenie i zarządzanie działaniami promocyjnymi, marketingowymi oraz informacyjnymi w stosunku do Użytkowników.

2. Klient może tworzyć, zarządzać, analizować lub wyłączać przypisane do jego Konta Programy BeniPass. Katalog typów Programów jest otwarty, a Operator zastrzega sobie prawo dodawania lub usuwania wybranych typów Programów z katalogu.

3. Klient może zmieniać parametry i wiadomości w Programach przypisanych do swojego konta. Może też korzystać z opcji powiadomień użytkowników o wprowadzonych zmianach. Nowe informacje będą pojawiać się na Kartach Użytkowników po pobraniu przez ich urządzenia mobilne zaktualizowanych kart z BeniPass.

4. Korzystanie z BeniPass wymaga od Klienta użycia przeglądarki internetowej. Wspierane przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Safari w najnowszej wersji. Wspierane systemy operacyjne: Linux (Ubuntu 14 i wyższe), OS X (El Capitan i wyższe), Windows (wersja 7 lub nowsza). Operator nie gwarantuje poprawności działania BeniPass na innych przeglądarkach lub systemach operacyjnych.

5. Klient może rejestrować dodatkowe Konta w strukturze Klienta i przydzielać im odpowiednie uprawnienia. Konta takie może też dezaktywować. Klient ponosi odpowiedzialność na działania wykonywane za pomocą tych Kont jak za działania własne.

6. Operator może udostępnić Klientowi Aplikację Mobilną, za pomocą której Klient lub uprawnione przez niego osoby będą mogły przydzielać punkty na Karty Użytkowników, dezaktywować Kupony po ich realizacji, sprawdzać Bilety oraz używać innych funkcjonalności dostępnych w BeniPass i udostępnionych w Aplikacji Mobilnej.

7. Operator nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do Użytkownika nowych lub zaktualizowanych wersji Kart, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone. W szczególności Operator zawiera z wybranymi podmiotami umowy mające na celu dostarczenie i aktualizację Kart Użytkowników. Od tych podmiotów zależy możliwość dostarczenia Kart do Użytkowników, w związku z czym Operator nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności BeniPass względem wszystkich Programów i Kart.

8. Materiały informacyjne poświęcone możliwościom zastosowania funkcjonalności BeniPass w działalności Klienta nie stanowią niezamówionej informacji handlowej, a każdy Klient może zrezygnować w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym z ich otrzymywania. Operator nie ma obowiązku wysyłania ww. materiałów.

9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej. Zgoda taka jest fakultatywna.

10. Operator może udostępniać nowe usługi płatne i bezpłatne. Wykaz usług i związanych z nimi opłat znajduje się w Cenniku.

§6. Warunki świadczenia usługi BeniPass

1. Operator udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania udostępnionego w ramach Platformy oraz na korzystanie z Aplikacji Mobilnej tylko i wyłącznie w zarządzania BeniPass na okres obowiązywania Umowy. Klient może korzystać z usługi BeniPass wyłącznie w swoim imieniu, na własną odpowiedzialnością na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania BeniPass do tworzenia Programów dla innych podmiotów. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Operatora, w szczególności Klient nie jest uprawniony, w zakresie udzielonej licencji do (1) tłumaczenia, adaptowania, poprawiania, przystosowywania, modyfikowania, zwiększania funkcjonalności, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Platformie lub jej części w sposób inny niż przez modyfikację ustawień Platformy za pomocą narzędzi i opcji udostępnionych wraz z Platformą, jak również nie ma prawa do zezwalania osobom trzecim wykonywania jakichkolwiek z powyższych działań; w przypadku jakichkolwiek błędów, które wymagają naprawy w celu zabezpieczenia użytku Platformy w zgodzie z jej przeznaczeniem, błędy te będą notyfikowane przez Klienta Operatorowi i wobec tego Klient nie podejmie żadnych działań w celu samodzielnego usunięcia takich błędów; (2) odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania oraz do dokonywania jakichkolwiek innych czynności mających na celu ustalenie kodu źródłowego lub binarnego Platformy oraz stworzenie w oparciu o Platformę programów komputerowych o podobnym jak Platforma przeznaczeniu lub funkcji; (3) przeniesienia, udzielenia licencji/sublicencji, wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia czy udostepnienia do użycia (czerpania korzyści) osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, Platformy lub jej kopii, jak również rozporządzenia Platformą w inny sposób; (4) upoważniania innych osób niedziałających w imieniu Klienta do korzystania z Platformy; (5) publikowania lub udostępniania Platformy lub jej części, w jakiejkolwiek dostępnej formie; (6) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Platformy - w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (7) rozpowszechniania Platformy lub jej części, w tym najmu, oryginału lub kopii; (8) wprowadzenia Platformy do obrotu, w tym przekazywania w rozliczeniu.

2. Operator zobowiązuje się dążyć do zapewnienia stałej dostępności BeniPass przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

3. Operator może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie usługi BeniPass lub zmienić warunki jej świadczenia jeżeli zachodzą niezależne od Operatora uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia BeniPass, w tym awarie sieci, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia poza kontrolą Operatora.

4. Operator może w wyznaczonych i zakomunikowanych wcześniej okresach lub też w przypadku awarii przerwać lub ograniczyć świadczenie usługi BeniPass. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy lub ograniczenia były jak najkrótsze oraz jak najmniej wpływały na dostęp do usługi i funkcjonowanie BeniPass. Operator dołoży starań, aby poinformować Klientów przynajmniej 3 dni przed planowanym przerwaniem lub ograniczeniem świadczenie usługi BeniPass za pomocą komunikatów dostępnych dla Klienta po zalogowaniu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres emailowy Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z BeniPass zgodnie z zaleceniami i instrukcjami dostarczonymi mu przez Operatora. Klienta obowiązuje zakaz naruszenia integralności BeniPass bądź jej części.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z BeniPass niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.

7. Zakazane jest zamieszczanie w Programach oraz innych informacjach (np. plikach graficznych, ikonach) treści sprzecznych z polskim prawem, w szczególności obrażające osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej oraz zawierające treści pornograficzne.

8. Klient oświadcza, iż ma pełne prawa do treści, w szczególności tekstów i grafik, zamieszczanych w Programach i Kartach Użytkowników i że ponosi odpowiedzialność za ich użycie i upublicznienie.

9. Klient może korzystać tylko z takich znaków towarowych, nazw i innych oznaczeń, do których ma prawo. Szczególnie zabronione jest podszywanie się Klienta pod inne firmy lub marki oraz wprowadzanie Użytkowników w błąd.

10. Klient, jako przyrzekający nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec Użytkowników w ramach Programów Lojalnościowych lub premiowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie wobec Klienta.

11. Klient zobowiązany jest do opracowania oraz właściwego udostępnienia Użytkownikom regulaminów zarządzanych przez niego Programów w ramach BeniPass oraz do ich przestrzegania. Regulamin Klienta powinien także określać wymagane prawem, w szczególności Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem RODO, informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Programu i Karty BeniPass udostępnianej mu przez Klienta w ramach BeniPass. Zakazane jest celowe wprowadzanie Użytkowników w błąd.

12. Klient zobowiązany jest do zachowania swoich danych logowania, a w szczególności Hasła do Konta, w poufności i nie udostępniania ich innym osobom.

13. Klient zobowiązany jest do posiadania wymaganych prawem podstaw prawnych, w tym zgód lub innych stosownych podstaw prawnych, do korzystania z Platformy BeniPass w stosunku do Użytkowników, w szczególności do komunikacji z Użytkownikami za pomocą Platformy BeniPass.

14. Korzystając z Platformy BeniPass Klient zezwala Operatorowi oraz podmiotom współpracującym z Operatorem (w tym w szczególności platformom, za pomocą których Operator udostępnia Aplikację Mobilną i Karty, jak App Store i Google Play) na nieodpłatne wykorzystanie (1) zrzutów ekranów Karty BeniPass Klienta; (2) znaków towarowych, logo i innych oznaczeń oraz grafik, obrazów i treści oraz informacji umieszczonych na Karcie BeniPass Klienta lub z nią związanych - w celach promocyjnych na materiałach marketingowych i kartach podarunkowych Operatora oraz podmiotów współpracujących z Operatorem. Zezwolenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje tych elementów, które Klient zastrzegł wyraźnie na piśmie Operatorowi.

§7. Opłaty za korzystanie z BeniPass

1. Operator świadczy Klientowi BeniPass odpłatnie za wyjątkiem katalogu usług określonych w Cenniku jako bezpłatne.

2. Operator może, według własnego uznania, przyznać Klientowi bezpłatne okresy testowe lub zrezygnować z pobierania niektórych lub wszelkich opłat za korzystanie z BeniPass.

3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz Operatora należności z tytułu korzystania z BeniPass w wysokości wynikającej z Cennika, powiększonej o należny podatek VAT.

4. Wszelkie należności na rzecz Operatora z tytułu korzystania przez Klienta z BeniPass będą uiszczane na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Klientowi Faktur przelewem na wskazany w nich rachunek bankowy Operatora. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora faktur elektronicznych i przesyłania ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

6. Operatorowi przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących na dzień powstania zadłużenia.

7. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Fakturze, Operator niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

8. W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 14 dni licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, Operator ma prawo zawiesić świadczenie BeniPass Klientowi do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi. Operatorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia BeniPass spowodowany opóźnieniem w zapłacie przez Klienta całości lub części wynagrodzenia lub odsetek ustawowych.

9. W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, Operator ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.

10. W przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, Operator ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie zobowiązania Klienta wobec Operatora pozostają w mocy.

§8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Klient, jako administrator danych pozyskanych od Użytkowników, powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe – imiona i nazwiska, nazwy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, adresy poczty elektronicznej osób lub innych podmiotów, do których kierowane będą informacje za pomocą BeniPass – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wynikających z Umowy. Powierzenie obejmuje dane zwykłe i nie obejmuje szczególnych kategorii danych.

2. Klient oświadcza, ze zgromadził dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Operator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych mu danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz w celu w niej określonym. Operator przetwarza powierzone mu dane wyłącznie na polecenie Klienta. Operator, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania powierzonych mu przez Klienta danych, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO. Operator, uwzględniając charakter przetwarzania powierzonych mu przez Klienta danych oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia RODO.

4. Operator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Operator przetwarzając powierzone mu przez Klienta dane osobowe podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia RODO. Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporządzenia RODO.

5. Operator nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Operatora. W imieniu Operatora powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Operator zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Operator, w przypadku korzystania przy przetwarzaniu powierzonych mu przez Klienta danych z usług innego podmiotu przetwarzającego, przestrzega warunków korzystania z takiego podmiotu, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia RODO ust. 2 i 4. Klient uprawnia Operatora do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 Rozporządzenia RODO w stosunku do dalszych podmiotów przetwarzających.

6. Operator udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji przetwarzania powierzonych danych przez Klienta pod kątem zgodności z Rozporządzeniem RODO, i przyczynia się do nich. W związku z obowiązkiem określonym w zdaniu poprzednim Operator niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. W przypadku audytu lub inspekcji, o których mowa w tym punkcie Regulaminu Klient powiadomi Operatora w tradycyjnej formie pisemnej o zamiarze przeprowadzeniu audytu lub inspekcji wraz ze wskazaniem osób upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentów. Operator w takim wypadku wyznaczy możliwe terminy w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Klienta. Uwzględniając zakres, czas trwania, ilość i szczegółowość potrzebnych informacji i dokumentów będących przedmiotem audytu lub inspekcji oraz koszty z tym związane Operator ma prawo uprzednio pobrać od Klienta rozsądną i uzasadnioną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, udostępnienia dokumentów, prowadzenia komunikacji lub podjęcia innych żądanych lub koniecznych działań w związku z audytem lub inspekcją. Klient po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty ma prawo zmienić swoje żądanie audytu lub inspekcji, co może spowodować aktualizację przez Operatora wysokości opłaty. Przeprowadzany audyt lub inspekcja Klienta nie może zakłócać funkcjonowania Operatora – w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Operator ma prawo przerwać audyt lub inspekcję w trakcie ich trwania. Audyt lub inspekcja może odbyć się wyłącznie w wyznaczonym przez Operatora czasie i pod kontrolą wyznaczonej przez Operatora osoby. Prawo audytu lub inspekcji dotyczy wyłącznie danych powierzonych przez Klienta na oraz miejsca ich przetwarzania i nie może objąć kontroli w zakresie innych danych przetwarzanych przez Operatora. Klient nie może wykorzystywać uzyskanych informacji i dokumentów w celach innych niż wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa. Operator ma prawo odmowy udzielenia lub ograniczenia zgody na audyt, inspekcję, udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów i miejsc, w zakresie w jakim te działania mogłyby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności jeżeli te działania mogłyby w sposób bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych osobowych przetwarzanych przez Operatora. W takim przypadku Operator jest obowiązany w sposób jasny i wyczerpujący uzasadnić Klientowi swoje stanowisko i w miarę możliwości zapewnić przeprowadzenie audytu lub inspekcji lub udzielić informacji i udostępnić dokumenty w inny sposób. Operator ma prawo ograniczyć albo odmówić przekazania Klientowi informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Operatora lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie objęte niniejszym Regulaminem, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Operatora), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione Klientowi (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Operatora, po uprzednim zawarciu przez Operatora i Klienta i wszystkie osoby, którymi Klient się posługuje, stosownej umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.

7. W przypadku rozwiązania Umowy Operator zobowiązany jest do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.

8. Operator będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał podane przez Klienta dane w celu wykonania Umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

9. Operator ma prawo wykorzystywać informacje o powzięciu współpracy z Klientem do własnych działań promocyjnych. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania informacji o współpracy. Operator jest zobowiązany taki sprzeciw uwzględnić.

§9. Odpowiedzialność Stron

1. Operator nie odpowiada wobec Klienta za treści wprowadzone przez Klienta w ramach BeniPass, w szczególności nie odpowiada za treści przekazywane Użytkownikom za pomocą BeniPass.

2. Strony ograniczają całkowitą odpowiedzialność Operatora wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, maksymalnie - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora od Klienta z tytułu Umowy. Odpowiedzialność Operatora nie będzie obejmować ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Operator ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu Kart na urządzenia Użytkowników z powodów technicznych niezależnych od Operatora.

4. Każda ze Stron oświadcza, że uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu współpracy.

5. Operator licencjonuje Platformę w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności Platformy do konkretnych zastosowań.

6. Operator nie gwarantuje i nie może gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Platformy. Operator nie gwarantuje przy tym, że Platforma jest wolna od wad, usterek czy błędów, bądź niekompatybilności, ponieważ problemy tego typu są permanentnym elementem działalności związanej z tworzeniem i udoskonalaniem oprogramowania komputerowego, dlatego nie jest możliwe przewidzenie ani też wyeliminowanie wszystkich takich sytuacji.

§10. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres Operatora lub pocztą email na adres info@benipass.com, zaczynając tytuł wiadomości od słowa "Reklamacja". Klient powinien szczegółowo opisać zdarzenie podlegające reklamacji oraz podać proponowany sposób jej rozwiązania.

2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację.

3. Reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko Operatorowi z tytułu wystąpienia tego zdarzenia. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

4. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza negatywne rozpatrzenie reklamacji.

5. Wszelkie spory związane z Umową, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Operatora.

§11. Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Operator może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
a) Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług Operatora;
b) Klient korzysta z usług Operatora w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
c) dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
d) Klient używa nazw, logotypów lub znaków zastrzeżonych innej osoby, firmy lub organizacji, która nie wyraziła na to zgody lub do których używania Klient nie ma prawa;
e) Klient używa w Programie treści, które nie są zgodne z prawem lub mogą wprowadzić w błąd Użytkowników;

4. Klient może wypowiedzieć Operatorowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie przerwy w świadczeniu BeniPass, zawinionej przez Operatora, trwającej dłużej niż 7 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania Operatora przez Klienta do wznowienia świadczenia BeniPass i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, Operator nie wznowi świadczenia BeniPass.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę wypowiadającą Umowę.

6. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia Umowy mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej.

§12. Postanowienia końcowe

1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.

4. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu lub Cennika w czasie trwania Umowy. Operator powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu lub Cennika, nie wypowie Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego Regulaminu i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.

5. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.

6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez Operatora przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.

7. Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez Operatora praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz niniejszego Regulaminu na wybrany przez Operatora podmiot.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 13 maja 2018 roku.